Reflection 3

Gunakan 5 langkah penilaian yang telah dibincangkan sebagai garis panduan untuk merancang penilaian produk yang sedang/akan anda hasilkan.

Langkah 1

Dalam fasa ini, produk yang sedang dihasilkan adalah penghasilan produk sedia ada iaini produk wordpress yang merupakan suatu CM5 yang dibina dalam usaha untuk proses pengaksesan pantas melalui platform WordPress yang percuma.

Langkah 2

Bagaimanakah produk ini yang merupakan produk ET dapat ditambah baik?

Pada pendapat saya proses penambah baikan sesuatu produk amatlah penting bagi memastikan produk sentiasa relevan di mata pengguna. hal ini secara tidak langsung menambahkan keperluan dan kehendak produk yang ditawarkan.

Langkah 3

Lantaran itu, terdapat tiga langkah yang telah saya gunakan untuk mendapatkan maklumat tentang aspek aspek penambahbaikan yang perlu saya lakukan pada blog ET saya. Antaranya ialah:

  • Temu Bual 
  • Data Analisis Interaksi 
  • Semakan Pakar 

Langah 4 

Untuk langkah temu bual, saya telah mengambil langkah bertanyakan beberapa soalan kepada rakan sekelas saya yang juga mempunyai pengalaman menghasilkan blog ET mereka sendiri. 

Setelah mngambil masa meneliti aspek aspek yang telah saya paparkan di blog ET saya, beberapa respond yang telah saya perolehi bedasarkan temu bual yang telah dijalankan. Aspek aspek seperti susun atur gambar dan susunan post yang saya pamerkan telah menarik perhatian kawan kawan saya. mereka merasakan saya seharusnya menambahkan jumlah gambar gambar bagi meningkatkan tarikan blog ET saya. Ada diantara mereka merasakan posting yang telah saya buat perlu diringkaskan agar dapat memudahkan kefahaman para pembaca. 

Selain itu, untuk pengumpulan data tiangulasi, bagi memperolehi maklumat yang lebih sahih, saya telah membandingkan komen komen yang diberikan oleh para pembaca terhadap posing dan blog Et saya bersama sama jawapan temu bual yang telah saya lakukan denga rakan rakan sekelas saya. Melalui cara ini saya dapat memperolehi data yang lebih tepat dan sahih selain mengurnagkan ambiguity dalam data yang saya akan pamirkan. 

Bagi semakan pakar, blog saya akan disemak oleh pakar yang mana di dalam konteks ini adalah pensyarah subjek. Melalui semakan yang dijalankan, pakar akan memberikan komen di dalam blog saya mengenai isi kandungan blog yang relevan dan aspek teknikal seperti kedudukan posts dan pages yang strategik dan mudah diakses. 

Triangulasi kemudian digunakan apabila saya membandingkan komen yang diterima melalui data analisis interaksi, respon daripada temubual dan komen daripada semakan pakar dan melihat sebarang kesamaan maklumat.

Langkah 5 

Langkah terakhir di dalam penilaian ialah untuk melaporkan dapatan dalam masa yang diperlukan bagi membuat keputusan.

Untuk data analisis interaksi, salah satu komen yang dihantar adalah mengenai postsaya berkaitan Instructional Design. Komen tersebut, mencadangkan agar saya menggunakan carta alir dan rajah bagi meningkatkan kefahaman pembaca mengenai ID. Di dalam sesi temubual yang telah saya jalankan, beliau merasakan rajah alir dapat memberikan kefahaman yang lebih baik kepada pembaca. Beliau berpendapat bahawa posting saya terlalu wordy. 

diana

Satu lagi komen yang telah ditinggalkan oleh salah seorang pembaca di posting reflection 1 saya berkaitan penggunaan gambar di dalam posting ID Model. beliau juga berpendapat penggunaan gambar dan carta alir seharusnya digunakan bagi menigkatkan minat pembaca untuk habis membaca psting saya itu. Dari respond yang diperoleh bedasarkan temu bual yang saya jalankan dgn beliau, beliau menekankan bahawa penggunaan warna, rajah amatlah penting bagi menarik perhatian pembaca yang mempunyai minat visual spartial.

Bagi semakan pakar, pensyarah saya telah memberi komen dan mencadangkan agar pautan link refleksi 1,2, dan 3 diletakan bagi memudahkan akses para pembaca dan mengurangkan kecelaruan pembaca.